ANUNT IMPORTANT!

Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante. Concursul va avea loc pe data de 29 SEPTEMBRIE 2015, ora 11,30 la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Frumuşani din Şoseaua Bucureşti nr. 130. Depunerea dosarelor se va realiza la secretariatul unității școlare în perioada 23.09.2015- 25.09.2015, ora 16,00.

Conținutul dosarului :

1) Cerere tip conform Anexei 1 de la metodologie ( OMEN nr. 4959/2013).

2) Copii de pe actele de studii, foaie matricolă și certificat profesional (ultimul pentru absolvenții liceului pedagogic);

3 a) Absolvenții care au susținut examenul de licență/absolvire în 2015 vor prezenta copia adeverinței de la instituția de învățământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susținut examenul de licență , media de absolvire a afcultății/școlii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii și faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat și promovat modulul pedagogic;

4) Copii de pe certificatele de obținere a gradelor didactice;

5) Copii de pe certificatele de naștere și căsătorie ( pentru candidații care și-au schimbat numele);

6) Copia de pe fila din buletin sau cartea de identitate cu domiciliul;

7) Adeverință din care să rezulte vechimea efectivă în învățământ;

8) Copia de pe cartea de muncă și/sau fila corespunzătoare din registrul general de evidență a salariaților ;

9) Avizul medical din care să rezule că sunt apt pentru a preda în învățământ;

10)Declarație pe proprie răspundere că nu desfășor activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice și că nu am fost îndepărtat din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

Comisia de organizare a concursului

Organizarea probelor de concurs

Pentru suplinitorii calificați concursul constă în probă practică/orală sau inspecţie specială la clasă şi probă scrisă din didacticaspecialităţii în profilul postului didactic/catedrei.

Inspectia la clasă/proba practică se organizează, se desfăşoară şi se evaluează conform art. 110 alin. (5) şi (6) din Metodologia-cadru. La aceste probe nu se admit contestaţii. Candidaţii care nu obţin la inspecţia specială la clasă sau la proba practică/orală minimum nota 5 (cinci) nu au dreptul de a participa la proba scrisă.

Probele scrise se dau pe baza subiectelor elaborate de comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise constituită la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar/grupului de unităţi de învăţământ care s-au asociat temporar, în concordanţă cu programele specifice pentru concurs în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi se evaluează prin note de la 10 la 1. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore. Nota obţinută la proba scrisă are o pondere de 75% în media de repartizare. Pentru proba scrisă se stabilesc, de către comisia de elaborare a subiectelor şi a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte şi baremele de evaluare aferente.

Candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială, iar media de repartizare se calculează astfel: [(nota obţinută la proba scrisă)*3+(nota obţinută la proba practică/inspecţia specială la clasă)]/4.

Se pot inscrie la concurs absolventi ai invatamantului superior, postliceal sau mediu care au inscrise pe diploma /diplome specializarea/specializarile corespunzatoare posturilor didactice /catedrelor respectie conform centralizatorului privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul preuniversitar, denumit in continuare centralizator. Pentru ocuparea acestor posturi didactice/catedre , proba scrisa se sustine in specializarea/specializarile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dupa programe valabile , specifice pentru concurs.

Testarea personalului fără studii corespunzătoare postului constă în interviu şi lucrare scrisă.

Lucrarea scrisă se susţine înaintea interviului. Durata de redactare a lucrării scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scrisă şi interviul se evaluează cu note de la 10 la 1. Lucrarea scrisă are o pondere de două treimi din nota finală, restul, respectiv o treime, reprezintă rezultatul evaluării în urma desfăşurării interviului. Nota minimă de promovare, atât a lucrării scrise cât şi a interviului, este 5 (cinci).Tematica pentru concurs este stabilita de Ministerul Educatiei.

Se pot prezenta persoane care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat.

Candidații care au promovat inspecția la clasă în 2015 pot solicita folosirea notei respective (nu mai susțin inspecția la clasa).