Download DOCUMENT

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ

ANUL ŞCOLAR

2015 – 2016

Aprobat în Consiliul profesoral din  8.09. 2015  şi în   Consiliul de administraţie din 8.09. 2015

                                    

                                             

                                                      

   Director, prof. Liliana Alexandru

CUPRINS

Capitolul I:                   Dispoziţii generale

Capitolul II:                  Organizarea activităţii şcolare

Capitolul III:                 Conducerea școlii

                                    III.1. Consiliul de Administraţie

                                    III 2.Directorul

Capitolul IV:                Organisme funcíonale la nivelul Scolii Gimnaziale Nr. 1 Frumusani

IV.1. Consiliul Profesoral

IV.2. Consiliul clasei

IV.3. Comisiile metodice

Capitolul V:                 Responsabilitati ale personalului

V.1. Coordonatorul de proiecte  si programe educative scolare si extrascolare

V.2. Profesorul diriginte

Capitolul VI:                Comisiile din unitatea de învățământ

                                    VI.1. Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar

                                    VI.2. Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii

                                    VI. 3. Comisia de control managerial intern

                                    VI. 4. Alte comisii

Capitolul VII:               Beneficiari primari ai învățământului preuniversitar

                                    VII.1. Drepturi ale beneficiarior primari

                                    VII. 2. Obligatii ale beneficiarilor

                                    VII. 3 Recompense si sanctiuni ale beneficiarilor primari ai educatiei

Capitolul VIII:              Consiliul elevilor

Capitolul IX:                 Personalul unitatii de unitatii de invatamant

                                    IX. 1. Indatoriri referitoare la activitatea didactica

                                    IX.2. Indatoriri referitoare la activitatea metodica si de perfectionare

Capitolul X                   Serviciul pe scoala

                                    X. 1. Atributiile elevului de serviciu pe scoala

                                    X. 2. Atributiile profesorului de serviciu pe scoala

Capitolul XI:                Parteneri educaționali

                                    XI. 1. Drepturile si indatoriri ale parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali

                                    XI.2. Comitetul de parinti al clasei

                                    XI. 3. Consiliul Reprezentativ al parintilor

Capitolul XII:               Contractul educational

Capitolul XIII:              Dispozitii finale

Anexa

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1.

            Prezentul regulament conține norme privind organizarea și funcționarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani, întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei României, Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Legii 53/2003-Codul muncii, cu modificările ulterioare (Legea nr. 40/31.03.2011) și a Regulamentului de organizare și funcționare a unității a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5115 din 15 decembrie 2015.

Art. 2.

            Acest regulament se aplică în incinta Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani și a structurilor arondate, precum şi în spaţiile anexe (curte, alei de acces).

Art.3.  

Respectarea prezentului Regulament intern este obligatorie pentru personalul de conducere, pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar și nedidactic, pentru elevii și părinții care vin în contact cu Şcoala Gimnazială nr. 1 Frumuşani.

Art. 4.

            Regulamentul de ordine interioară oferă cadru organizatoric, potrivit Constituţiei şi a Legii Educaţiei Naţionale, de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.

Art. 5.

            În cadrul școlii sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică a elevilor.

Art. 6.

Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani funcționează și aplică în mod activ prevederile Regulamentului de ordine interioară  și are dreptul să aplice sancțiuni în conformitate cu prevederile acestuia.

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ŞCOLARE

Art. 5.

            a. Şcoala Gimnazială nr. 1 Frumuşani este unitate de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică.

            b. Cursurile sunt organizate în forma de învăţământ cu frecvenţă , program de zi şi,  cu frecvenţă redusă (Programul A doua şansă).

            c.  În Şcoala Gimnazială nr. 1 Frumuşani se desfăşoară activităţi de învăţământ adresate preşcolarilor şi elevilor aflaţi în clasa pregătitoare şi în clasele I-VIII.

Art. 6.

  a. Anul şcolar începe la 1 septembrie 2014 şi se încheie la 31 august 2015.

            b.Structura anului școlar este cea stabilită prin ordinul ministrului.

Art. 7.

a.Programul de funcționare al școlii este stabilit în fiecare an, înainte de începerea cursurilor de către  Consiliul de administrație al școlii .  Modificările ulterioare sunt efectuate  doar de către Consiliul de administrație al școlii.

$1(1)   Cursurile se desfășoară de luni până vineri, în două schimburi, de la ora 8,00-19,00.

$1(2)   Durata unei ore de curs este de 45 de minute la clasele II-IV , cu pauze de 15 minute între două ore consecutive și de 50 minute la clasele V-VIII , cu pauze de 10 minute între ore.La clasa pregătitoare şi la clasa I-îi activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative.

$1(3)   În perioada 1 noiembrie 2014-31 martie 2015 clasele V-VIII de la Orăști și Frumușani  durata unei ore de curs este de 45 de minute și pauza de 5 minute. Această modificare se face  la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea Consiliului de administrație şi cu aprobarea Inspectoratului şcolar al Judeţului Călăraşi.

Art.8.  La toate clasele, cursurile se desfășoară conform orarului întocmit de către Comisia de elaborare  a orarului și de către învățători și aprobat de Consiliul de administrație, înainte de începerea cursurilor.

Art. 9        

Începutul și sfârșitul orei  se anunță de către elevul de serviciu pe școală din ziua respectivă.

Art. 10.

(1) Modificări ale timpului de lucru, definitive sau temporare, se pot face numai cu acordul conducerii școlii.

(2)Nerespectarea timpului de lucru se sancționează conform legii.

Art. 11.     

Ședințele comisiilor metodice, consiliile profesorale, adunările generale cu părinții și activitățile extracurriculare se vor desfășura în zilele și orele planificate, evitându-se afectarea orelor de curs.

Art. 12.     

 Alte activități, dincolo de limitele temporale precizate la articolul 7, se pot desfășura numai în interesul școlii și cu acordul conducerii.

  Art.13.

a. În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale, intemperii etc., cursurile         şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată, la cererea directorului, după consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi ai părinţilor, cu aprobarea inspectorului şcolar general;

b. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

CAPITOLUL III            

CONDUCEREA ȘCOLII

Art. 14.           

În conformitate cu prevederile legale, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani este asigurată de Consiliul  de administraţie și  de director. Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani acționează în comun alături de Consiliul profesoral, Comitetul de părinţi, Consiliul școlar al elevilor, reprezentanții agenților economici și autorităţile administraţiei publice locale, în activitatea pe care o desfășoară.

Art. 15.           

Organigrama școlii se aprobă în fiecare an de către Consiliul profesoral la propunerea Consiliului de administrație și este parte a prezentului regulament.

III.1 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art. 16.           

Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor legale, a Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării și  tineretului şi ale prezentului regulament. În realizarea atribuțiilor ce le revin Consiliul de administrație conlucrează cu Consiliul Profesoral, cu comitetele de părinți și cu autoritățile administrației publice locale.

Art.17

Consiliul de administraţie ca organ de conducere al unităţilor de învăţământ preuniversitar este constituit din  13  membri, în conformitate cu prevederile legii, ale Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie, stabilită prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

Art.18.

Consiliul de administrație este  condus de un președinte de ședință, ales din rândul cadrelor didactice, pe o perioadă de 1 an, ajutat de un secretar.

Art. 19.           

Ședințele consiliului de administrație au loc lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea directorului sau a 2/3 din membri. În funcție de ordinea de zi, adoptarea deciziilor de către consiliul de administrație se face prin majoritate simplă sau calificată, prin votul deschis sau secret, al majorității celor prezenți, conform legii.

Art. 20.           

 1. Atribuțiile consiliului de administraţie sunt în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu prevederile Metodologiei de organizare şi de funcţionare a consiliului de administraţie și cu prevederile regulamentului de organizare șfuncționare  a unităților de învățământ preuniversitar.

Consiliul de administrație are următoarele atribuții:

$1a)     aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de învățământ preuniversitar; aprobă planul managerial al directorului unității de învățământ preuniversitar;

$1b)    validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare;

$1c)     avizează proiectul planului de școlarizare;

$1d)    aprobă procedurile elaborate, conform Sistemului de Control Managerial Intern;

$1e)     organizează concursul de ocupare a funcției de director și de director adjunct și emite decizia de numire pentru director și pentru directorul adjunct;

$1f)     aprobă transferurile școlare ale elevilor, în conformitate cu prezentul regulament;

$1g)    stabilește taxele de școlarizare pentru învățământul particular preuniversitar și pentru cel postliceal de stat, nefinanțat de la buget, potrivit prevederilor legii;

$1h)    aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;

$1i)      adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ preuniversitar;

$1j)      adoptă proiectul de venituri și cheltuieli din surse extrabugetare și avizează execuția bugetară la nivelul unității de învățământ preuniversitar;

$1k)    aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar, după ce a fost dezbătut în consiliul profesoral, în comisia paritară și în consiliul elevilor;

$1l)      aprobă fișa de identitate a unității de învățământ preuniversitar; stabilește poziția școlii în relații cu terți;

$1m)  numește comisiile de cercetare disciplinară;

$1n)    stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ;

$1o)    aprobă orarul instituției de învățământ;

$1p)    aprobă programul de pregătire și evaluare pentru formațiunile de studiu cu frecvență redusă ;

$1q)    aprobă graficul de desfășurare a instruirii practice;

$1r)      controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;

$1s)     administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ preuniversitar;

$1t)      aprobă curriculumul la decizia școlii la propunerea consiliului profesoral;

$1u)    aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar precum și schema de personal nedidactic;

$1v)    elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţământ preuniversitar, pentru personalul administrativ, în vederea acordării calificativelor anuale, a primelor lunare; stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor salariaţilor unităţii de învățământ preuniversitar;

$1w)   aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; acordă calificativele anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învățământ preuniversitar, a analizei şefilor catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale; aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice la propunerea consiliului profesoral; acordă titlul de “profesorul anului, pe unitatea de învățământ preuniversitar, personalului cu rezultate deosebite la catedră, la propunerea consiliului profesoral;

$1x)    sancționează abaterile disciplinare etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

$1y)    își asumă răspunderea public;

$1z)     îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

III2. DIRECTORUL

Art. 21.

 Funcţia de director se ocupă prin concurs public, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de director. Pot participa la concurs cadre didactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional.

Art. 22.

Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deține, conform legii, funcţiile de președinte sau vicepreședinte al unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

Art.23

Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învățământ preuniversitar sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de prezentul regulament.

Art. 24.

Atribuţiile directorului unităţii de învăţământ preuniversitar sunt în conformitate cu prevederile legale și cu cele prevăzute în prezentul regulament.

Directorul unității de învățământ preuniversitar are următoarele atribuții:

$1(a)                organizează activitatea educațională;

$1(b)               este reprezentantul legal al unității de învățământ preuniversitar și realizează conducerea executivă a acestuia;

$1(c)                organizează şi răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar;

$1(d)               asigură managementul strategic al unității de învățământ preuniversitar în colaborare cu autoritățile locale;

$1(e)                asigură managementul operațional al unității de învățământ preuniversitar;

$1(f)                asigură corelarea obiectivelor specifice unității de învățământ preuniversitar cu cele la nivel național și local;

$1(g)               coordonează procesul de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționării unității de învățământ preuniversitar; asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

$1(h)               este ordonatorul de credite al unității de învățământ preuniversitar; propune spre aprobare în consiliul de administrație proiectul de buget și raportul de execuție bugetară; se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;

$1(i)                 răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ preuniversitar;

$1(j)                 propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, cu avizul consultativ al consiliului profesoral și al Comitetului local de dezvoltarea parteneriatului social pentru formarea profesională, pentru învățământul profesional și tehnic, aprobat de consiliul de administraţie;

$1(k)               coordonează colectarea și transmite inspectoratului școlar județean/al municipiului București datele statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația; pentru statistici privind etnia elevilor, conlucrează cu personalul didactic din rândul acestor etnii, cu mediatorul școlar, cu liderii formațiunilor etnice locale;

$1(l)                 numeşte profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar şi profesorii diriginţi la clase şi consilierul educativ cu aprobarea consiliului de administrație; stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu cu aprobarea consiliului de administrație;

$1(m)             retrage/revocă din funcție diriginți, cu aprobarea Consiliului de administrație, dacă situația o impune;

$1(n)               numește Comisia de recunoaștere și transfer a rezultatelor învățării, în unitățile de învățământ preuniversitar care școlarizează elevi în învățământul terțiar nonuniversitar.

$1(o)   încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat, cu aprobarea consiliului de administrație și semnează parteneriate cu agenții economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv de muncă; asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.

$1(p)               stabilește componența catedrelor şi comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, cu avizul consiliului de administraţie;

$1(q)               coordonează comisia de întocmire a orarului şi propune spre aprobare consiliului de administraţie, orarul unităţii de învăţământ;

$1(r)                 elaborează proiectul schemei de încadrare şi o supune spre aprobare consiliului de administraţie; coordonează elaborarea ofertei educaționale a școlii și o propune spre aprobare consiliului de administrație;

$1(s)                asigură, prin responsabilii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic; controlează, cu sprijinul şefilor de catedră/comisii metodice calitatea procesului instructiv-educativ prin verificarea documentelor, asistențe la ore şi participări la diverse activităţi educative extracurriculare și extrașcolare; aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, a membrilor consiliului de administrație, a șefilor de catedră/responsabililor de comisii metodice; consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale personalului didactic, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic, de la programul de lucru; răspunde de selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitatea de învățământ preuniversitar; propune consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar vacantarea posturilor didactice, organizarea concursurilor pe post şi angajarea personalului didactic; își asumă, alături de consiliul de administrație răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ preuniversitar, pe care o conduce; comunică în scris inspectoratului şcolar județean/al municipiului București situaţia angajării pe posturi didactice a candidaţilor validaţi după concurs, a candidaţilor participanţi la concurs şi nerepartizaţi, precum şi situaţia posturilor didactice şi a orelor rămase neocupate după concursul organizat la nivelul unităţii de învățământ preuniversitar sau al consorţiilor şcolare;

$1(t)                 elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ preuniversitar. Instrumentele respective se aprobă în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar; îndeplinește alte atribuții stabilite de către consiliul de administrație, conform legii;

$1(u)               numeşte, prin decizie, componenţa comisiilor pentru examenele de corigenţe, amânări sau diferenţe. Preşedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct;

$1(v)               aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora sunt precizate în regulamentul intern al unităţii de învăţământ preuniversitar; aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;

$1(w)             aprobă regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar; propune spre aprobarea consiliului de administrație regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ preuniversitar.

$1(x)               numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ preuniversitar; asigură arhivarea documentelor oficiale și școlare; răspunde de introducerea datelor în B.D.N.E;

$1(y)               răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

$1(z)                aprobă vizitarea unităţii de învăţământ preuniversitar, de către persoane din afara unităţii și accesul mass-media. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ preuniversitar;

$1(aa)            prezintă, anual, un raport asupra calității educației în unitatea sau în instituția pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare și asigurare a calității. Raportul este avizat de consiliul de administrație, este prezentat în fața comitetului de părinți și este adus la cunoștința autorităților administrației publice locale și a inspectoratului școlar județean/al municipiului București.

Art. 25.            Directorul este preşedintele consiliului profesoral şi reprezintă unitatea de învăţământ preuniversitar în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege.

CAPITOLUL IV     ORGANISME FUNCȚIONALE LA NIVELUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 FRUMUȘANI

 IV.1. CONSILIUL PROFESORAL

Art. 26.

$1(1)Totalitatea cadrelor didactice Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani constituie Consiliul profesoral al unității de învățământ. Președintele consiliului profesoral este directorul.

$1(2)Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice.

$1(3)Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa la ședințele Consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară.

$1(4)Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul total al membrilor.

$1(5)Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral și sunt obligatorii pentru personalul unității de învățământ, precum și pentru beneficiarii primari ai educației. Modalitatea de vot se stabilește la începutul ședinței.

$1(6)Directorul unității de învățământ numește, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, în baza votului cadrelor didactice. Secretarul are atribuția de a redacta lizibil și inteligibil procesele-verbale ale ședințelor consiliului profesoral.

$1(7)La ședințele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcție de tematica dezbătută, reprezentanți desemnați ai părinților, ai consiliului elevilor, ai autorităților administrației publice locale și ai partenerilor sociali.

$1(8)La sfârșitul fiecărei ședințe a consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal de ședință.

$1(9)Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, căruia i se alocă număr de înregistrare și i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului și aplică ștampila unității de învățământ.

$1(10)Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care conține anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosariate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și la directorul unității de învățământ.

Art. 27

Consiliul profesoral are următoarele atribuții:

$1(1)   gestionează și asigură calitatea actului didactic;

$1(2)   analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ;

$1(3)   alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație care provin din rândurile personalului didactic;

$1(4)   dezbate, avizează și propune consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională a școlii;

$1(5)   dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și eventuale completări sau modificări ale acestora;

$1(6)   aprobă componența nominală a comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învățământ;

$1(7)   validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare învățător/ institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;

$1(8)   hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri;

$1(9)   propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de învățământ, conform reglementărilor în vigoare;

$1(10)           validează notele la purtare mai mici decât 7, respectiv mai mici decât 8 - în cazul unităților de învățământ cu profil pedagogic, teologic și milita -, precum și calificativele la purtare mai mici de „bine”, pentru elevii din învățământul primar;

$1(11)           propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;

$1(12)           validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs, aprobată de consiliul de administrație;

$1(13)           avizează proiectul planului de școlarizare;

$1(14)           validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificativul anual;

$1(15)           formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza raportului de autoevaluare a activității desfășurate de acesta;

$1(16)           propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice;

$1(17)           propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de “Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ;

$1(18)           dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

$1(19)           dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratelor școlare sau din proprie inițiativă, proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

$1(20)           dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din unitatea de învățământ; propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic;

$1(21)           alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității, în condițiile legii;

$1(22)           îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele colective de muncă aplicabile;

$1(23)           propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, conform legii.

Art. 28

Documentele consiliului profesoral sunt:

$1a)      tematica și graficul ședințelor consiliului profesoral;

$1b)      convocatoare ale consiliului profesoral;

$1c)      registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.

$1IV.               2. CONSILIUL CLASEI

Art. 29.           

Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare  care predă la clasa respectivă. În consiliul clasei intră și reprezentanți ai elevilor și reprezentanți ai părinților cu statut de observatori.

Art. 30.           

Preşedintele consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial.

Art.31.             Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

$1a)                  analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;

$1b)                  stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;

$1c)                  propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în unitatea de învăţământ preuniversitar şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor mai mici de 7,00 sau calificativelor mai mici de „Bine”;

$1d)                  propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

$1e)                  participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învățământul gimnazial, liceal și profesional sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei;

$1f)                   propune profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte pentru învățământul gimnazial, liceal și profesional, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi în conformitate cu legislaţia în vigoare;

$1g)                  decide, după caz, încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor probleme grave de sănătate, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate. Condiţia de încheiere a situaţiei este ca, după revenirea la şcoală, elevii respectivi să participe, regulat, la cursuri pentru a fi evaluați. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral.

$1IV.               3 COMISIILE METODICE

Art. 32

$1(1)În cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani comisiile metodice sunt  constituie din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

$1(2)În învățământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel de învățământ.

$1(3)Activitatea comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei metodice, ales prin vot secret de către membrii comisiei.

$1(4)Ședințele comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii comisiei metodice consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul unității de învățământ.

Art. 33

Atribuțiile  comisiilor metodice sunt următoarele:

$1a)      stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate specificului unității de învățământ și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale;

$1b)      elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului profesoral;

$1c)      elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor;

$1d)      consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale;

$1e)      elaborează instrumente de evaluare și notare;

$1f)       analizează periodic performanțele școlare ale elevilor;

$1g)      monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective;

$1h)      planifică și organizează instruirea practică a elevilor;

$1i)        organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare;

$1j)        organizează activități de formare continuă și de cercetare - acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.;

$1k)      implementează standardele de calitate specifice;

$1l)        realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice.

Art. 34

Atribuțiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:

$1a)      organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește planul managerial al comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii comisiei metodice, precum și alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul comisiei);

$1b)      stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al comisiei metodice; atribuția de responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic;

$1c)      evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei metodice;

$1d)      propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare;

$1e)      răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei;

$1f)       are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ, cu acceptul conducerii acesteia;

$1g)      efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;

$1h)      elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;

$1i)        îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

CAPITOLUL V  RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI

V.1.COORDONATORUL  PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Art. 35.           Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este cadru didactic titular, ales de Consiliul Profesoral și aprobat de către Consiliul de administrație.

Art. 36.

$1(1)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, este responsabilul comisiei diriginților, colaborează cu responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților pe școală/asociația de părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor și cu partenerii guvernamentali și neguvernamentali.

$1(2)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Naționale privind educația formală și non-formală

$1(3)Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.

$1(4)Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare

Art. 37. 

  Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are atribuții conform art. 60 din ROFUIP.

Art. 38

Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare conține:

$1a)      oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;

$1b)      planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;

$1c)      planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare;

$1d)      programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare;

$1e)      programe educative de prevenție și intervenție;

$1f)       modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor;

$1g)      măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;

$1h)      rapoarte de activitate semestriale și anuale;

$1i)        documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației Naționale, privind activitatea educativă extrașcolară.

V.2. PROFESORUL DIRIGINTE

Art. 39

(1 ) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral.

$1(1)La numirea diriguiților se are în vedere principiul continuității, astfel încât o clasă să aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. Continuitatea poate fi întreruptă în situația părăsirii unității de învățământ preuniversitar de către cadrul didactic sau în cazuri grave de incompatibilitate, semnalată în relațiile cu beneficiarii.

$1(2)De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa respectivă

$1(2)               Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de către director cu această responsabilitate.

Art. 40            

 (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic investit cu această responsabilitate.

$1(2)               Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, conform proiectului de dezvoltare instituțională şi se avizează de către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar Și de către  coordnatorul de proiecte și programe .

$1(3)               pentru activităţile educative, profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial se află în subordinea directorului, și a consilierului educativ care răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ preuniversitar.

$1(4)               Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial, îşi proiectează îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unităţii de învăţământ preuniversitar, în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.

$1(5)               Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial, desfășoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează.

$1(6)               Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi părinților, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi.

$1(7)               Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.

Art. 41            

Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial are următoarele atribuţii:

$11.                  organizează şi coordonează:

$1a)                  activitatea colectivului de elevi;

$1b)                  activitatea consiliului clasei;

$1c)                  ședinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul;

$1d)                  acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;

$1e)                  activităţi educative şi de consiliere;

$1f)                   activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia;

$12.                  monitorizează:

$1a)                  situaţia la învăţătură a elevilor;

$1b)                  frecvenţa la ore a elevilor;

$1c)                  participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;

$1d)                  comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare;

$1e)                  participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;

$1f)                   nivelul de satisfacţie al elevilor şi părinţilor acestora faţă de calitatea actului instructiv-educativ;

$1g)                  instruieşte elevii privind regulile de protectie a muncii şi de prevenire a accidentelor în timpul orelor de curs şi pe parcursul pauzelor.

$1h)                  Instruieşte elevii privind atribuţiile ce le revin ca elevi de serviciu pe şcoală/pe clasă.

$13.                  colaborează cu:

$1a)                  consilierul educativ şi cu profesorii clasei pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

$1b)                  cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;

$1c)                  conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;

$1d)                  comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii/reprezentanții legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

$1e)                  compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei;

$1f)                   persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar pentru gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei;

$14.                  informează:

$1a)                  elevii şi părinţii/reprezentanții legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului intern al şcolii;

$1b)                  elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;

$1c)                  părinţii/reprezentanții legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru şi an şcolar, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; consemnează în Caietul dirigintelui prezența nominală, lunară, pe bază de semnătură a părintelui/reprezentantului legal la școală în vederea cunoașterii evoluției copilului/elevului.

$1d)                  părinţii/reprezentanții legali în cazul în care elevul înregistrează cel mult 15 absenţe nemotivate; informarea se face în scris;

$1e)                  familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

$15.                  îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.

Art. 42             Profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru învățământul gimnazial are următoarele responsabilități:

$1a)                  răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinţii/reprezentanții legali şi consiliul clasei;

$1b)                  completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;

$1c)                  motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, de regulamentele interne ale unităților de învățământ preuniversitar;

$1d)                  încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în catalog şi în carnetele de elev;

$1e)                  realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare;

$1f)                   propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale;

$1g)                  completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează şi urmăreşte/monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;

$1h)                  întocmește calendarul activităților educative extrașcolare al clasei;

$1i)                    elaborează portofoliul dirigintelui.

$1j)                    Instruieste elevii privind atributiile ce le revin ca elevi de serviciu pe scoala si pe clasa;

$1k)                  Instruieste elevii privind norme de protectia muncii.

CAPITOLUL VI

COMISIILE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

           

VI.1.COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

Art. 43.           

La nivelul Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani se înfiinţează Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ.

Art. 44.           

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este alcătuită din 5 membri:

- 2 cadre didactice alese de consiliul profesoral;            

- 1 reprezentant al părinţilor;

- 1 reprezentant al autorităţii locale cu competențe în domeniul combaterii violenței în rândul tinerilor;

- 1 reprezentant al autorităţii judeţene.

Art. 45.

Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani , în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, elaborează și adoptă anual propriul Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.

Art.46.

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unității de învățământ, a prevederilor Planului cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ. în acest sens, Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar:

are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ;

elaborează rapoarte privind securitatea preșcolarilor/elevilor din unitatea de învățământ respectivă;

propune conducerii unității de învățământ măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc și a situației specifice, care să aibă drept consecință creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a personalului din unitate și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ.

Art. 47

În Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani se stabilesc condițiile de acces în școală personalului unității, preșcolarilor/elevilor și al vizitatorilor,conform procedurii de acces ,acestea fiind incluse în regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

Art. 48

$1(1)În urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a Consiliului reprezentativ al elevilor, Consiliul profesoral din Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani stabilește pentru elevi ca semn distinctiv, uniforma școlii, în conformitate cu Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

$1(2)Semnele distinctive prevăzute la alin. (1) vor fi comunicate Postului de Poliție Frumușani.

VI.2. COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

Art.49

$1(1)La nivelul Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității.

$1(2)Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unității de învățământ, a principiilor școlii incluzive. Școala incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, o școală în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate de originea etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavantajată sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din România. Prevenirea și eliminarea fenomenului de segregare școlară, care reprezintă o formă gravă de discriminare, constituie o condiție imperativă pentru implementarea principiilor școlii incluzive.

Art. 50

Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității sunt următoarele:

$1(a)   elaborarea unui plan de acțiune pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, în scopul asigurării respectării principiilor școlii incluzive, în unitatea de învățământ;

$1(b)   colaborarea cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, mediatorii școlari, Consiliul elevilor, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, organizații nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului și alți factori interesați în scopul prevenirii și combaterii cazurilor de discriminare și a promovării interculturalității;

$1(c)    propunerea unor acțiuni specifice, la nivelul claselor sau al unității de învățământ, care să contribuie la cunoașterea și valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalității;

$1(d)   elaborarea și implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze comportamentele nondiscriminatorii la nivelul unității de învățământ. Politica unității de învățământ, în acest sens, și procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, consecvent aplicate și să presupună atât sancțiuni, cât și o abordare constructivă;

$1(e)   identificarea și analiza cazurilor de discriminare și înaintarea de propuneri de soluționare a acestora, consiliului de administrație, directorului unității de învățământ sau consiliului profesoral, după caz;

$1(f)     prevenirea și medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează respectarea principiilor școlii incluzive;

$1(g)   sesizarea autorităților competente în cazul identificării formelor grave de discriminare;

$1(h)   monitorizarea și evaluarea acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității;

$1(i)     elaborarea și monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul;

$1(j)     elaborarea, anual, a unui raport care să conțină referiri la acțiunile întreprinse pentru prevenirea discriminării și la rezultatele obținute în rezolvarea cazurilor de discriminare și/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării este inclus în raportul anual de analiză a activității desfășurate de unitatea de învățământ;

Inspectoratele școlare monitorizează activitatea Comisiilor de combatere a discriminării din cadrul unităților de învățământ.

VI. 3. COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

Art. 51

$1(1)La nivelul Școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani funcționează Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/ managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

$1(2)Comisia se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 52

Comisia de control managerial intern are următoarele atribuții:

$1a)      asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale entității publice;

$1b)      organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine managementul în activitatea de coordonare;

$1c)      coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul raporturilor profesionale;

$1d)      conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra întregii entități publice;

$1e)      organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul compartimentelor cât și între structurile unități de învățământ.

VI.4. ALTE COMISII

Art. 53

$1(1)La nivelul unităților de învățământ se constituie și funcționează comisiile de lucru, prevăzute de legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile, menționate în anexa nr. 1 a prezentului Regulament. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație.

CAPITOLUL VII

BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR

VII.1 DREPTURI ALE BENEFICIARILOR

Art. 54

Beneficiarii primari ai învățământului din Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani sunt preșcolarii și elevii.

$1(1)Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de învățământ.

$1(2)Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea în unitățile de educație în învățământul preșcolar se face conform prevederilor legale în vigoare.

(3)Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educației minori, acest drept se exercită, de către părinți, respectiv părinți, tutori sau susținători legali.

Art.55

$1(1)Preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației.

$1(2)Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor.

$1(3)Nicio activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea antepreșcolarilor, preșcolarilor și a elevilor.

$1(4)Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor primari ai educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/părți ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepția modalităților prevăzute de reglementările în vigoare.

Art. 56

$1(1)pPreșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite.

$1(2)Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici.

Art. 57

$1(1)Preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă.

$1(2)Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.

$1(3)În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

$1(4)Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă.

$1(5)Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma reevaluării. în cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.

$1(6)În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. în cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este acceptată.

$1(7)În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acordată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ.

$1(8)Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.

$1(9)În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/institutori/profesori pentru învățământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ.

Art. 58

$1(1)Conducerile unităților de învățământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor primari, bazele materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora.

Art. 59

$1(1)Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege.

$1(2)În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social.

$1(3)Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.

$1(4)Consiliul  local stabilește  anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

$1(5)Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se face stabilesc anual, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele elevilor.

$1(6)Elevii pot beneficia și de bursă pe baza unui de contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice.

$1(7)În condițiile legii, elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor.

$1(8)Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar, precum și elevii etnici români cu domiciliul în străinătate pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

$1(9)Elevii pot beneficia de suport financiar și din sursele extrabugetare ale unităților de învățământ de stat, în condițiile legii.

Art. 60

 Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate.

Art. 61

$1(1)Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive.

$1(2)Statul și alți factori interesați susțin financiar activitățile de performanță, de nivel național și internațional, ale elevilor.

$1(3)Statul susține preșcolarii și elevii cu probleme și nevoi sociale, precum și pe aceia cu cerințe educaționale speciale.

Art. 62

 La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor.

Art. 63

Elevii din învățământul preuniversitar de stat acreditat au dreptul să fie evidențiați și să primească premii și recompense, pentru rezultate deosebite obținute la activitățile școlare și extrașcolare, precum și pentru o atitudine civică exemplară.

Art. 64

$1(1)Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi ca și ceilalți elevi.

$1(2)Copiii/tinerii cu cerințe educaționale speciale sau alte tipuri de cerințe educaționale, stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, au dreptul să fie școlarizați în unități de învățământ de masă, special și special integrat pentru toate nivelurile de învățământ, diferențiat, în funcție de tipul și gradul de deficiență.

$1(3)Includerea beneficiarilor primari ai educației în clase cu cerințe educaționale speciale, în urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, apartenență la o categorie defavorizată), se sancționează conform prevederilor legale.

Art. 65

$1(1)Pentru beneficiarii primari ai educației cu cerințe educaționale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală.

$1(2)Școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau de grupe în spitale se fac în conformitate cu prevederile metodologiei cadru elaborate de către Ministerul Educației Naționale.

Art.66

$1(1)Preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activități extrașcolare.

$1(2)Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în cluburi, în palate ale copiilor, în tabere școlare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcționare ale acestora.

Art. 67

$1(1)Elevilor din Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unității de învățământ.

$1(2)Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și moralitatea publică sau drepturile și libertățile altora.

$1(3)Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitățile pot fi organizate în unitatea de învățământ, la cererea grupului de inițiativă, numai cu aprobarea consiliului de administrație. în acest caz, aprobarea pentru desfășurarea acestor acțiuni va fi condiționată de acordarea de garanții scrise, oficiale, ale organizatorilor sau ale părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora, în cazul elevilor minori, cu privire la securitatea persoanelor și a bunurilor.

$1(4)În cazul în care conținutul activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ de stat contravine principiilor legale, care guvernează învățământul preuniversitar, directorul unității de învățământ poate propune consiliului de administrație suspendarea desfășurării acestor activități și, în baza hotărârii consiliului, poate suspenda sau interzice desfășurarea acestor activități.

Art. 68

$1(1)În unitățile de învățământ de stat libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/publicații școlare proprii, este garantată, conform legii.

$1(2)În cazul în care aceste reviste/publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ, directorul propune consiliului de administrație suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii consiliului, le poate suspenda temporar sau le poate interzice definitiv.

VII.2 OBLIGAȚII ALE BENEFICIARILOR

Art. 69

$1(1)Beneficiarii primari ai educației au obligația de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.

$1(2)Elevii din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă sunt obligați să se prezinte la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învățământ.

$1(3)Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara ei.

$1(4)Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte:

$1a)      prezentul Regulament și Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;

$1b)      regulile de circulație;

$1c)      normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor;

$1d)      normele de protecție civilă;

$1e)      normele de protecție a mediului.

Art. 70

 Este interzis elevilor și tinerilor :

$1a)      să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educațional etc.;

$1b)      să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.);

$1c)      să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța;

$1d)      să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afectează participarea la programul școlar;

$1e)      să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ;

$1f)       să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocuri de noroc;

$1g)      să introducă și/sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității de învățământ;

$1h)      să posede și/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;

$1i)        să introduca in scoala /sa utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situații de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

$1j)        să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ;

$1k)      să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ;

$1l)        să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare;

$1m)   să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;

$1n)      să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei;

$1o)      să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/profesorului diriginte;

$1p)      să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței sale si a celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învățământ.

$1q)      Să se caţere în copacii din curtea şcolii , pe gardurile care împrejmuiesc curtea şcolii.

$1r)       Să se caţere pe acoperişul magaziei de lemne, al toaletelor sau al sălii de sport.

$1s)       Să respecte regulile de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor la orele de curs, la orele de ed. fizică şi la activităţile extraşcolare şi sportive  desfăşurate.

$1t)       Să respecte regulile impuse în timpul transportului cu microbuzul scolar .

Art. 71

$1(1)Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consemnarea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară.

$1(2)În Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani se organizează, permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al elevilor, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. Organizarea serviciului pe școală se efectuează numai de către elevii din clasele a VII-a și a VIII-a din învățământul gimnazial.

$1(3)Obligațiile elevilor care efectuează serviciul pe școală sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

Art. 72

Elevii au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar.

Art. 73

 Elevii care utilizează microbuzele școlare, sunt obligați să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării, să aibă un comportament și un limbaj civilizat și să nu distrugă bunurile din mijloacele de transport.

VII.3.RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI ALE BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCAȚIEI

Art. 74 

Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

$1a)      evidențiere în fața colegilor clasei;

$1b)      evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața consiliului profesoral;

$1c)      comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este evidențiat;

$1d)      alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți economici sau de sponsori;

$1e)      premii, diplome, medalii;

$1f)       recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate;

$1g)      premiul de onoare al unității de învățământ.

Art.75

Performanța elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de creație tehnico-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educației Naționale.

Art. 76

 La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordarea de diplome pentru activitatea desfășurată și/sau rezultatele obținute.

$1(1)Acordarea premiilor se face la nivelul unității de învățământ, la propunerea învățătorului/institutorului/ profesorului pentru învățământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directorului școlii.

$1(2)Diplomele se pot acorda:

$1a)      pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral al unității; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline/module de studiu sunt selectați numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina/modulul respectivă/respectiv;

$1b)      pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de activități sau preocupări care merită să fie apreciate.

$1(3)Elevii din învățământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obține premii dacă:

$1a)      au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele trei medii se pot acorda mențiuni;

$1b)      s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu;

$1c)      au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, județean  național sau internațional;

$1d)      s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică;

$1e)      au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar.

$1(4)Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ.

Art. 77

Unitatea de învățământ poate stimula activitățile de performanță înaltă ale copiilor/elevilor la nivel local, național și internațional, prin alocarea unor premii, burse, din partea consiliului reprezentativ al părinților, a agenților economici, a fundațiilor științifice și culturale, a comunității locale etc.

Art. 78

$1(1)Elevii care săvârșesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele școlare, vor fi sancționați în funcție de gravitatea acestora.

$1(2)Sancțiunile care se pot aplica sunt următoarele :

$1a)      observația

$1b)      avertismentul

$1c)      mustrare scrisă;

$1d)      retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit;

$1e)      eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

$1f)       mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de învățământ;

$1(3)Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților, tutorilor sau susținătorilor legali și elevului major.

Art. 79

$1(1)Observația constă în atenționarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate și consilierea acestuia astfel încât să dovedească, ulterior, un comportament corespunzător. Elevului i se va atrage totodată atenția că, în situația în care nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă

$1(2)Sancțiunea se aplică de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte.

Art. 80

Avertismentul în fața clasei și/sau în fața consiliului clasei/consiliului profesoral constă în atenționarea elevului și sfătuirea acestuia să se poarte în așa fel încât să dea dovadă că înțeles fapta comisă, atrăgându-i-se totodată atenția că, dacă nu își schimbă comportamentul, i se va aplica o sancțiune mai severă.

$1(1)Sancțiunea se aplică de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte.

Art.81

$1(1)Mustrarea scrisă constă în atenționarea elevului, în scris, de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancțiunii.

$1(2)Sancțiunea se stabilește de către consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei.

$1(3)Sancțiunea se consemnează în registrul de procese-a verbale al consiliului clasei și într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/ profesorul diriginte, la sfârșitul semestrului în care a fost aplicată.

$1(4)Mustrarea scrisă este redactată de învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte, este semnată de acesta și de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității de învățământ; documentul va fi înmânat părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, personal, de către diriginți sub semnătură sau transmis prin poștă, cu confirmare de primire.

$1(5)Sancțiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieșiri al unității.

$1(6)Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învățământul primar.

Art. 82

$1(1)Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral.

$1(2)Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în învățământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ.

Art.83

$1(1)Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în înlocuirea activității obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfășurată, de regulă, în cadrul unității de învățământ, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc. Activitatea pe care o desfășoară elevul este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei și se realizează în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și ale Regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ. Sancțiunea este însoțită de obligația desfășurării de activități în folosul comunității școlare. Activitățile desfășurate trebuie să fie adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevului sancționat.

$1(2)Dacă elevul refuză să participe la aceste activități, absențele sunt considerate nemotivate și se consemnează în catalogul clasei.

$1(3)Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul și data documentului, precum și în raportul consiliului clasei la sfârșitul semestrului.

$1(4)Această sancțiune nu se aplică elevilor de la învățământul primar.

$1(5)Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ.

Art. 84

$1(1)Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeași unitate de învățământ sau la o altă unitate de învățământ, se propune de către consiliul clasei, se aprobă de către consiliul profesoral și se aplică prin înmânarea, în scris și sub semnătură, a sancțiunii, de către învățător/institutor/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte/director, părintelui, tutorelui sau susținătorului legal al elevului minor .

$1(2)Sancțiunea se consemnează în catalogul clasei și în registrul matricol.

$1(3)Sancțiunea este însoțită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unității de învățământ la care finalizează cursurile semestrului din anul școlar respectiv.

$1(4)Sancțiunea nu se aplică în învățământul primar.

Art. 85

$1(1)Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină/modul, nota la purtare se scade cu câte un punct.

$1(2)Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 în anul școlar anterior, nu pot fi admiși în unitățile de învățământ cu profil militar, confesional și pedagogic.

Art. 86

Elevii care se fac vinovați de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unității de învățământ sunt obligați, personal sau prin părinții, tutorii sau susținătorii legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/sustrase.

$1(1)În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/claselor.

$1(2)În cazul deteriorării/distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei/modulului, anului de studiu și tipului de manual. în caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloarea manualelor respective.

$1(3)Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.

CAPITOLUL VIII  CONSILIUL ELEVILOR

Art. 87

(1)În școala Gimnazială nr. 1 Frumușani funcționează Consiliul elevilor format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă.

Art.88

$1(1)Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă interesele elevilor din Gimnazială nr. 1 Frumușani.

$1(2)Prin consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în mod direct.

$1(3)Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul și nevoile școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor.

Art. 89

 Consiliul elevilor are atribuții conform cu art. 166 din ROFUIP.

 1. PERSONALUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art. 90

(1) În învăţământul preuniversitar personal este format din personal didactic, didactic auxiliar şi personal administrativ sau nedidactic. În situațiile prevăzute de lege în învăţământul preuniversitar poate funcţiona și personal didactic asociat..

(2) Structura, funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile, obligaţiile personalului didactic și personalului didactic auxiliar, precum și modalitățile de ocupare a posturilor sunt reglementate de legislația în vigoare.

(3) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcţia generală de asistență socială şi protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.

(4) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată şi familială a acestuia.

(5) Personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.

(1) Selecţia personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ sau nedidactic în unităţile de învăţământ preuniversitar se face prin concurs/examen, conform normelor specifice.

(2) Angajarea personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică se face prin încheierea contractului individual de muncă de către directorul unităţii de învățământ preuniversitar.

(3) Personalul administrativ sau nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Codului muncii, Legea 53/2003, cu modificările și completările ulterioare prin Legea 40/2011.

(1) Evaluarea personalului didactic se face conform calendarului, iar evaluarea personalului didactic auxiliar după încheierea anului calendaristic.

(2) Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit.

(3) Evaluarea personalului administrativ/nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic/financiar, conform prevederilor, legale şi a prevederilor regulamentului intern, în baza fişei postului.

(1) Întregul personal din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice, personal didactic auxiliar și administrativ) are obligația, conform legii, de a efectua anual controlul medical.

(2) Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii.

Personalul din învăţământul preuniversitar răspunde disciplinar pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor ce îi revin, potrivit contractului individual de muncă, fişei postului, prezentului regulament, regulamentului intern al unității de învățământ preuniversitar, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului unităţii de învățământ preuniversitar/instituţiei, conform legii.

Este interzisă cu desăvârşire scoaterea personalului didactic de la orele de program pentru efectuarea altor activităţi.

IX.1.ÎNDATORIRI REFERITOARE LA ACTIVITATEA DIDACTICĂ : 

Art. 91.

$11.      Prezenţa obligatorie la şcoală cu 10 minute înaintea începerii cursurilor;

$12.      Imediat ce s-a sunat de intrare, cadrele didactice sunt obligate să intre la clasă și să utilizeze integral durata orei de curs. In cazul unor incidente desfăşurate în timpul orelor de curs, profesorul care trebuia să fie la oră  are întreaga responsabilitate. La ieşirea din clasă, cadrul didactic părăseşte ultimul sala, având grijă ca elevul de serviciu să-şi facă datoria.

$13.      Conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv – educative ale disciplinelor de învăţământ , prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice ;

$14.      Să întocmească la timp şi să prezinte direcţiunii/responsabililor comisiilor metodice planificările anuale şi semestriale, în conformitate cu programele şi manualele şcolare ;

$15.      Realizarea orelor de predare în raport cu norma didactică stabilită pentru funcţia îndeplinită şi disciplina predată ;

$16.      Să parcurgă integral şi ritmic conţinutul programelor  şcolare în vigoare și să probeze munca depusă prin  semnarea zilnică a condicii de prezenţă; neîndeplinirea acestei îndatoriri se sancționează cu reținerea corespunzătoare a salariului pe zilele nesemnate.

$17.      Să selecteze şi să aplice strategiile didactice care să asigure eficienţă şi un caracter activ – participativ al elevilor la propria instruire, punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ;

$18.      Evaluarea performanţelor la învăţătură ale elevilor prin evaluare curentă scrisă şi orală , evaluare semestrială şi finală ;

$19.      Notarea ritmică şi obiectivă a elevilor ;

$110.  Să contribuie la organizarea , dotarea , întreţinerea claselor şi laboratoarelor ;

$111.  Să completeze corect şi la timp toate documentele şcolare solicitate ( cataloage , condica , rapoarte statistice , situaţii la învăţătură ale elevilor , etc. )

$112.  Să efectueze serviciul pe şcoală după planificarea stabilită , îndeplinind toate obligaţiile ce-i revin ca profesor /învăţător de serviciu , fiind răspunzător pentru menţinerea ordinii şi disciplinei în şcoală , păstrarea integrităţii corporale a elevilor, precum şi integritatea bunurilor materiale din şcoală ; profesorii de serviciu sunt răspunzători pentru orice incident desfăşurat pe timpul pauzelor .

$113.  Toate cadrele didactice sunt obligate să scoată elevii din clasă în timpul pauzelor şi să supravegheze păstrarea curăţeniei şi îngrijirea mobilierului şcolar ;

$114.  Să respecte cu stricteţe disciplina muncii , specifică instituţiei noastre (orar , regulament de ordine interioară , repartiţia sălilor de clasă , serviciul pe şcoală , etc.) ;

$115.  Să participe la toate Consiliile profesorale , şedinţele de lucru programate şi anunţate în termenul legal, precum şi la activităţile Consiliului de administraţie când sunt solicitaţi ;

$116.  Cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale ;

$117.  Menţinerea unei relaţii bune între şcoală-familie, elev-cadru didactic-părinte;

Art. 92

Să manifeste permanent în şcoală şi în afara acesteia o atitudine şi un comportament exemplar din punct de vedere moral , etic şi profesional , fără să prejudicieze , prin activitatea sa ori prin concepţia sa , profesia pe care o reprezintă; cadrele didactice trebuie să aibă un comportament demn, o ţinută decentă, să constituie un model pentru elevi, să evite discuţii neprincipiale cu celelalte cadre didactice sau cu părinţii elevilor. Fiecare cadru didactic are datoria să contribuie la crearea unui climat de muncă şi înţelegere demn de o instituţie care educă copiii şi tinerii.

IX.2.ÎNDATORIRI REFERITOARE LA ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE

Art. 93

1. Personalul didactic este obligat să realizeze studiul planurilor-cadru , schemelor

    orare , programelor analitice , manualelor şi a literaturii de specialitate;

2. Personalul didactic este obligat să participe la activităţi de perfecţionare organizate

    în şcoală prin consilii profesorale , comisii metodice , colective de catedră , cercuri

    pedagogice , schimburi de experienţă , consultaţii;

3. Să manifeste preocupare pentru inovaţie didactică în domeniul de specialitate;        

4. Să fie preocupat de perfecţionare prin reciclări , perfecţionări , grade didactice .

CAPITOLUL X  SERVICIUL PE ȘCOALĂ

X.1. ATRIBUȚIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

Art. 94

 • În Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani, serviciu pe școală de către elevi se va realiza astfel: schimbul de dimineață clasele a VIII-a A și a VIII-a B, iar schimbul de după-amiază ,clasa  a VII-a A;
 • Elevii vor face de serviciu în ordine alfabetică, conform graficului întocmit de către profesorul diriginte și avizat de director;
 • Nu se admit schimburi între elevi;
 • Nu se acceptă ca elevul de serviciu să intre la ore decât în cazuri speciale (test anunțat din timp, teză sau dacă profesorul solicită în mod expres accst lucru).În fiecare dintre cazurile prezentate elevul trebuie să aibă un înlocuitor;

$1·         programul elevului de serviciu pe şcoală începe cu 15 minute înainte de începerea orelor de curs şi se termină după încheierea cursurilor (schimbului);

 • La începerea programului se prezintă la profesorul de serviciu, iar acesta îi notează numele în registru.
 • Veghează la respectarea ordinii pe coridor. În cazul în care constată nereguli sau deteriorări de bunuri, anunţă  profesorul de serviciu sau un alt profesor.
 • Notează pe parcursul întregii zile în registru elevii întârziați;
 • Notează toți elevii care părăsesc ora de curs și motivul ;
 • Menționează orice alt incident care se petrece în timpul serviciului său;
 • Poartă ca semn distinctiv pe braţ ecusonul.
 • Pe durata orelor nu permite elevilor să stea pe coridoare;
 • Va interzice accesul persoanelor străine în cancelarie în timpul orelor de curs;

$1·         Va monitoriza intrarea persoanelor străine în școală  legitimându-le şi trecându-le numele în registru;

 • Va anunţa sfârşitul şi începutul orelor de curs;

$1·         Va asigura ordinea şi disciplina în timpul pauzelor împreună cu profesorul de serviciu;

$1·         La terminarea programului anunță profesorul de serviciu, predă clopoțelul și registrul de procese-verbale;

$1·         Toţi elevii au obligaţia de a ajuta elevul de serviciu în depistarea celor ce se fac vinovaţi de perturbarea programului sau de distrugerea bunurilor.

X.2. ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DE SERVICIU PE ȘCOALĂ SUNT URMĂTOARELE:

Art. 95  

$11.      Se va prezenta la şcoală cu 30  min înainte de program

$12.      Verifică prezenţa elevilor de serviciu.

$13.      Controlează localul şcolii, inventar, ferestre, lumină, curăţenie

$14.       Prelucrează elevilor de serviciu, atribuţiile ce le revin.

$15.      Supraveghează  notarea de către elevi a absenților  și a întârziaților în caietul special.

$16.      Supraveghează intrarea elevilor la primele ore de curs şi pe parcursul  zilei; verifică ţinuta elevilor și notează elevii care nu au uniformă completă în caietul special.

$17.      Verifică prezenţa profesorilor la ore și are obligația să  înștiințeze conducerea unității despre eventualele  absențe.   

$18.      Supraveghează  elevii  în timpul pauzelor, în localul școlii și în curte. Întreaga responsabilitate pentru eventualele probleme care se ivesc datorită lipsei de supraveghere pe timpul pauzelor, revine cadrului didactic care este de serviciu pe școală, iar dupa inceperea orelor cadrului didactic care trebuia sa fie la ora.

$19.      Va aduce la cunoștința directorului imediat orice manifestare de conduită a elevilor sau a diverselor persoane din zona unităților de învățământ ce poate prezenta un risc la siguranța școlară.

$110.   Va aviza părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce a fost luată legătura cu părinţii acestora şi s-a adus la cunoştinţă conducerii.

$111.  Întocmește un proces- verbal în care consemnează dacă pe parcursul zilei au fost /nu au probleme deosebite.

$112.  Consemnează în procesul- verbal profesorii absenţi şi întârziaţi și va informa operativ directorul de problemele deosebite apărut.

$113.  Predă serviciul cadrului didactic și îl înștiințează dacă sunt probleme.

$114.  În cazul în care schimbul nu se prezintă, se anunţă directorul şi nu se părăseşte serviciul până nu se asigură persoana de schimb.

$115.   Controlează intrarea punctuală la ore a elevilor şi profesorilor.

$116.  Se asigură acordarea primului ajutor în situaţii care asigură acest lucru.

$117.   Se controlează grupurile sanitare  pentru asigurarea normelor de curăţenie.

$118.   Se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt încuiate cataloagele, condica de prezenţă şi registrul de procese  verbale.                                                                                                                                                                           Va asigura părăsirea localului de către toţi elevii după încheierea orelor de curs.

$119.   Profesorul care are ultima oră la o clasă va părăsi încăperea după plecarea tuturor elevilor din sală pentru a preîntâmpina eventuale probleme ce pot apărea.

$120.   Profesorul/învățătorul  care are ultima oră la elevii care utilizează transportul școlar , îi însoțește până la urcarea în microbuz și se asigură că aceștia sunt în siguranță.

$121.  Profesorul care are ultima oră la clasele de după –amiază  îi însoțește pe elevi până la șoseaua națională și se asigură că au traversat în siguranță. Același lucru îl fac și cadrele didactice de la Școlile Câlnău și Pasărea care se află pe șoseaua națională.

$122.  Are obligația să anunțe directorul despre orice incident care poate pune în pericol siguranța elevilor și a cadrelor didactice ( incendiu, intervenții care necesită intervenția poliției, cazuri de violență pe care nu le soluționați,prezența nejustificată a unor persoane în incinta școlii dacă acestea refuză să plece , cazuri de violență ale părinților asupra copiilor sau asupra cadrelor didactice, etc.).

XI.1.DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRI ALE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI

Art. 96

Părintele/tutorele legal al preșcolarului/elevului are dreptul să decidă referitor la unitatea de învăţământ preuniversitar unde va studia preşcolarul/elevul.

(1) Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.

(2) Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil.

(1) Părintele/tutorele legal al elevului are acces în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar numai în unul din următoarele cazuri:

$1·         a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de învăţământ preuniversitar;

$1·         desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;

$1·         depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar;

$1·         participă la întâlnirile (consultațiile) cu dirigintele clasei/profesorul pentru învățământ preșcolar/primar;

$1·         participă la adunările generale cu părinții elevilor clasei.

 (2) Pentru orice altă situaţie neprevăzută care necesită prezenţa părintelui, consiliul de administrație are obligaţia stabilirii procedurilor de acces a părinţilor în unităţile de învăţământ preuniversitar.

(1) Părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil/elev, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape:

$1·         discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat;

$1·         discuţie amiabilă cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/prima /diriginte implicat;

$1·         discuţie amiabilă cu directorul implicat;

$1·         cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar.

(2) În cazul în care au fost parcurse etapele de la alin. (1) , părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul școlar judeţean Călărași.

(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la Ministerul Educației Tineretului și Sportului.

Art. 97

 (1) Potrivit prevederilor legale părintele/tutorele legal are obligația, de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.

(2) Părintele/reprezentantul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezența părintelui/tutorelui legal va fi consemnată în caietul dirigintelui/profesorului pentru învățământ primar/preșcolar cu nume, dată și semnătură.

(3) Părintele/tutorele legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor ce se constituie în patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

(4) Părintele/tutorele legal instituit care nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori cu muncă echivalentă în folosul comunităţii, prestată de părinte/tutorele legal.

(5) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar sau a directorului.

Se interzice oricăror persoane agresarea de orice fel (fizică, psihică, verbala etc.), a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar.

(1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar este obligatorie pentru părinţi/tutorii legali ai elevilor.

(2) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului intern al unităţii de învăţământ preuniversitar constituie abatere disciplinară și se sancționează, conform legii.

XI.2. COMITETUL DE PĂRINȚI AL CLASEI

Art. 98

(1) În Școala Gimnazială nr. 1 Frumușani la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de părinţi/tutori legali al clasei.

(2) Comitetul de părinţi al clasei se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor elevilor clasei, convocată de profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte, care prezidează şedinţa.

(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi/tutori legali al clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar.

(4) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte ;

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor/tutorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.

(6) Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:

$1-          pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor/tutorilor legali; deciziile se iau în cadrul adunării generale a părinţilor/tutorilor legali, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor/ tutorilor legali prezenţi;

$1-          sprijină profesorii pentru învăţământul primar/diriginţii în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe și activităţi educative extraşcolare;

$1-          sprijină profesorii pentru învăţământul primar/diriginţii în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar;

$1-          atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;

$1-          sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi profesorii pentru învăţământul primar /diriginţii şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ preuniversitar.

$1-          sprijină unitatea de învăţământ preuniversitar şi diriginţii în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională;

$1-          se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi la activităţile educative, extraşcolare şi extracurriculare;

$1-          prezintă semestrial, adunării generale a părinţilor/tutorilor legali ai elevilor clasei, justificarea utilizării fondurilor.

(7) Preşedintele comitetului de părinţi al clasei reprezintă părinţii/tutorii legali clasei în relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar şi alte foruri, organisme şi organizaţii.

(8) Comitetul de părinţi al clasei poate decide să susțină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a clasei propunând în adunarea generală a clasei o sumă necesară acoperirii acestor cheltuieli. Sponsorizarea unei clase de către un agent economic se face cunoscută comitetului de părinți ai clasei. Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ preuniversitar nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi.

(9) Contribuţia prevăzută la alin. (8) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul acestui articol este obligatorie.

(10) Contribuţia prevăzută la alin. (8) se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi al clasei, fără implicarea cadrelor didactice.

(11) Se interzice iniţierea, de către unitatea de învățământ preuniversitar sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi. Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor.

XI.3 CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINȚILOR

 Art. 99

(1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi/tutori legali ai fiecărei clase.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ preuniversitar .

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

(5) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament intern; regulamentul este avizat de consiliul reprezentativ al părinţilor/tutorilor legali, prin majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

(6) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte instituţii.

Preşedintele prezintă, anual, raportul financiar consiliului reprezentativ al părinţilor.

(7) Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

$1-          propune unităţii de învăţământ preuniversitar discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia şcolii;

$1-          identifică surse de finanţare extrabugetară şi propune consiliului de administraţie al unităţii de învățământ preuniversitar, la nivelul căreia se constituie, modul de folosire a acestora;

$1-          sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală;

$1-          susţine unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenței în mediul şcolar;

$1-          promovează imaginea unităţii de învăţământ preuniversitar în comunitatea locală;

$1-          se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în plan local, de dezvoltare a multiculturalităţii şi a dialogului cultural;

$1-          susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;

$1-          susţine conducerea unităţii de învățământ preuniversitar în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe teme educaţionale;

$1-          colaborează cu Comisia de protecţie a copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire;

$1-          sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale;

$1-          susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

$1-          propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;

$1-          se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ preuniversitar, la solicitarea cadrelor didactice.

$1-          sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;

$1-          are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor.

$1-          susţine conducerea unităţii de învățământ preuniversitar în organizarea şi în desfăşurarea de programe „Școala după şcoală”.

(9) Consiliul reprezentativ al părinţilor unității de învățământ preuniversitar pot  atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru:

$1·         modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ preuniversitar, a bazei materiale şi sportive;

$1·         acordarea de premii şi de burse elevilor;

$1·         sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;

$1·         acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;

$1·         alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ preuniversitar sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.

(10) Fondurile colectate în condiţiile alin. (9) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma solicitării consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar.

CAPITOLUL XII   CONTRACTUL EDUCAȚIONAL :

Art. 100

(1) Scoala Gimnaziala nr. 1 Frumusani încheie cu părinţii/tutorii legali, în momentul înscrierii preşcolarilor sau a elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor.

(2) Modelul contractului educaţional este prezentat în anexa 1, parte integrantă a prezentului regulament.

(3) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de învățământ preuniversitar respective.

Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează contractului educaţional

(5) Contractul educaţional se încheie în două exemplare în original, câte unul pentru fiecare parte semnatară şi îşi produce efectele de la data semnării.

(6) Modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional, de către  personalul din unitatea de învățământ, constituie criteriu de evaluare a activității acestuia.

(7) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul educațional, de către personalul unității de învățământ, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit legii.

(8) Consiliul de administrație urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional, analizează situațiile în care se constată încălcarea acestuia de către personalul unității de învățământ și numește comisia de cercetare disciplinară.

Art. 101

1.Prezentul Regulament Intern intră în vigoare de la data aprobării lui în Consiliul profesoral.

2. Prevederile prezentului Regulament Intern sunt obligatorii pentru tot personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, elevii școlii și părinții acestora.

3. Modificări ale prezentului Regulament Intern se fac numai cu aprobarea Consiliului profesoral și intră în vigoare în termen de o săptămână de la aprobare, interval de timp în care vor fi aduse la cunoștința

celor interesați.

4. Profesorii pentru învățământ primar și diriginții au obligația să prezinte elevilor prezentul Regulament Intern, să-l dezbată cu aceștia și să informeze părinții asupra prevederilor lui.

Anexa nr. 1 la ROI

Lista comisiilor de lucru care funcționează  la nivelul școlii Gimnaziale nr. 1 Frumușani

NR.CRT.

DENUMIREA COMISIEI

1

CEAC

2

Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală

3

Consiliul pentru  curriculum

4

Comitetul pentru situații de  urgență

5

CSSM

6.

Comisia pentru  elaborare a PDI

7

Comisia pentru orientare școlară și profesională

8

Comisia pentru  formare continuă și dezvoltare profesională

9

Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

10

Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

11

Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar

12

Comisia de disciplină pentru  elevi

13

Comisia de efectuare a recensământului  populației de vârstă școlară

14

Comisia de acordare a facilităților pentru elevi

15

Comisia pentru efectuarea inventarierii

16

Comisa pentru educație fizică și port

17

Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare

18

Comisia pentru programe și proiecte educative

19

Comisia de etică

20

Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării /dezvoltării sistemului de control intern /managerial

 (SCIM)

21

Comisa de promovare a ofertei educaționale

22

 

23

Comisia pentru implementarea proiectulu i POSDRU / 174 / 1.3./149155

24

Comisia pentru înscriere în programul „A doua șansă” pentru înv. secundar inferior

 

Director,

Prof. Alexandru Liliana